Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
 

Çivril Adý


ÇÝVRÝL" kelimesi, "BOL SULU GEÇÝT" (veya bol su akan geçit) anlamýndadýr.
Bu yöreye gelen ilk türk göçebelerin, Büyükmenderes Nehri,Iþýklý Gölü, Küfü Çayý, Gümüþsu'daki ve Iþýklý'daki kaynaklarý ile oldukça bol miktarda suya sahip olan yöreye bu adý verdikleri düþünülmektedir.Ancak, ÇÝVRÝL" kelimesinin "bol sulu geçit" anlamyýda olduðu bu gün dahi pek az bilinmektedir. Bu nedenle, “ÇÝVRÝL” adýnýn, “ÇEVRÝL” kelimesinden geldiði hakkýnda 3 deðiþik rivayet vardýr.

1-Etrafý daýðlarla çevrili olduðundan ilk yerleþim yerine “ÇEVRÝL” denilmiþ, zamanla deðiþime uðrayan ad “ÇÝVRÝL” olmuþtur.

2-Verimli ve yeþil ovasýnýn güzelliði nedeniyle gelenler sonradan tekrar döner (çevrilir) gelirmiþ, bu yüzden “ÇEVRÝL” denilmiþ zamanla “ÇÝVRÝL” olmuþ.

3-Timurlenk, ordusuyla ilçe kuzeyindeki Ýðdir sýrtlarýndan geçip gitmekte iken aþaðýdaki geniþ ve güzel ovayý görerek bir süre konaklamak istemiþ ve ordusunu ovaya indirmiþtir. Fakat ovanýn büyük bir bölümünün bataklýk olduðu anlaþýlýnca, orduyu riske atmamak için “geri dön” anlamýnda “ÇEVRÝL” demiþ, böylece Çevril olan yerleþim yeri adý zamanla “ÇÝVRÝL” olmuþtur.

Bütün bu rivayetler Çivril adý ile uyumlu olmakla birlikte, ÇÝVRÝL" kelimesinin "bol sulu geçit" anlamýnda olduðunu unutmamak gerekir.


ÇÝVRÝL'ÝN ÝDARÝ GEÇMÝÞÝ

Çivril, Osmanlý Bursa Vilayeti'nin, Karahisar-ý Sahip Sancaðý'na (daha sonra Afyon Vilayetine) baðlý, SANDIKLI Kazasý'nýn IÞIKLI Nahiyesi'ne baðlý bir köy iken 1886 yýlýnda BELEDÝYELÝK olmuþtur. Tabi ki hala Iþýklý Nahiyesi'ne baðlýdýr.
1892 yýlýnda Sanýklý Kazasý'na baðlý NAHÝYE olan Çivril, bu yýllarda Demiryolu'nun da gelmesiyle hýzlý bir geliþme göstermiþ ve 1910 yýlýnda KAZA (Ýlçe) olmuþtur. Gene Afyon Ýli'ne baðlýdýr.
1925 yýlýna kadar Afyon'a baðlý kalan Çivril ilçesi, 1925 yýlýndan itibaren DENÝZLÝ Ýli'ne baðlýdýr.
Bugün Denizli Ýli'nin en geniþ ilçesi olan Çivril'e baðlý, ilçe merkezi dahil 10 belediyelik ile 58 köy vardýr.

ÇÝVRÝL'ÝN GENEL TARÝHÝ

Tarih boyunca birçok deðiþik milletin ve uygarlýðýn yaþadýðý Anadolu’nun batýsýnda, ormanlýk daðlarla çevrili verimli topraklara sahip geniþ bir ova, zengin kaynak sularý, doðal bir göl ve ovanýn ortasýndan geçen bir nehir.
Doðal yapýsý bu özelliklerde olunca Çivril Yöresi, ilk çaðlardan beri önemli bir yerleþim bölgesi olmuþtur.
Çivril Ovasý’nda, tarih boyunca Anadolu’da ve özellikle Batý Anadolu’da kurulmuþ olan birçok devletin ve uygarlýðýn izleri görülmektedir.

Bunlardan biri, ilçe Merkezi’nin 6 km güneyinde bulunan BEYCEHÖYÜK’tür. Hitit Ýmparatorluðuna baðlý ARZAVA KRALLIÐI’nýn merkezi olan Beycehöyük’te bulunan eserler, m.ö. 3000 yýllarýna aittir.

Bir diðer önemli kalýntý, ilçe merkezinin 10 km kuzeyinde yer alan (Iþýklý yakýnlarýnda) EUMENYA’dýr.
Zamanla; KARYA, FRÝK, LÝDYA, PERS, BÜYÜK ÝSKENDER, SELEVKÝ ve BERGAMA krallýklarýnýn hakimiyetinde kalan Çivril Yöresi, m.ö.130 yýllarýnda ROMALI’larýn egemenliðine girmiþtir. Ýlçenin 20 km. güneydoðusunda bulunan HÖYÜK ve kayalara yapýlmýþ SÜVARY ve ARABA KABARTMALARI’nýn PERS dönemine ait olduðu kabul edilmektedir.