Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
 

Vakfýmýzýn sosyal ve kültürel faaliyetleri ÇEVAK KADINLAR KOMÝTESÝ tarafýndan yürütülmektedir.
Sayýn RAZÝYE EREN baþkanlýðýndaki komitede en aktif görevli HANIM MELEK KAMEROÐLU kardeþimizdir. Bu nedenle; Sayýn Osman KAMER abimizin, “MELEKLERÝMÝZ” tanýmý kendilerine çok yakýþmýþtýr.
Meleklerimiz, kurucularýn özenle oluþturduðu ÇEVAK ruhunun geliþerek devamý ve Çivrilli birlikteliðinin kalýcý olmasý için çok deðerli zamanlarýný ve emeklerini severek ortaya koymaktadýrlar. Bu iþi yaparken hiçbir maddi beklentileri olmadýðý gibi gerekli harcamalarý da kendileri üstlenmektedirler.
Her birinin kiþisel ve aile itibarlarý da dikkate alýndýðýnda, hizmetlerinin deðeri daha iyi anlaþýlmaktadýr.
Kendilerine, Çevak adýna, Çivril adýna, Çivrilli adýna minnettarýz.

Kadýnlar komitesi tarafýndan gerçekleþtirilen faaliyetleri sitemizin “FAALÝYET” baþlýðý altýndaki “KÜLTÜREL FAALÝYETLER” sayfasýnda görebilirsiniz.

KADINLAR KOMÝTESÝNDE GÖREVLÝ OLANLAR: (Baþkandan sonrasý Ad sýrasýna göre yazýlmýþtýr)


 
 
Raziye EREN -Komite Baþkaný-
Emekli Öðretmen, Çivril/Ömerli'den
Vakýf Kurucularýndan ÝSMAÝL ÖZCAN'ýn kýzý,
Vakýf Üyesi BURHAN EREN ile evli,
2 çocuklarý var
Aliye KAMEROÐLU
Doktor, Çivril/ Merkez'den
Çevak Kurucularýndan KADÝR KAMEROÐLU'nun kýzý,
Evli, 3 cocuðu var
   
Ayþe Sunar
Ev Hanýmý, Çivril/Merkez'den,
Çevak Kurucularýndan CELAL SUNAR ile evli,
2 çocuklarý var
Fatma Emre
Lise mezunu-ev hanýmý,
ÇEVAK kurucularýnda ÝSMAÝL ÖZCAN’ýn kýzý,
ÇEVAK üyesi HAYRETTÝN EMRE ile evli,
2 çocuklarý var
   
Habibe Köseoðlu
Emekli Öðretmen, Çivril/Merkez'den,
Hemþehrimiz Mali müþavir ONUR KÖSEOÐLU ile evli,
2 çocuklarý var
Hale Kameroðlu
Üniversite öðrencisi-Ev Hanýmý,
Çevak üyesi ALAADDÝN KAMEROÐLU ile evli,
2 çocuklarý var.
   
Haným Melek Kameroðlu
Lise mezunu-ev hanýmý,
Çivril/Mekezden
ÇEVAK üyelerinden HÜSAMETTÝN KAMEROÐLU ile evli,
2 çocuklarý var.
Hatice Eren
Eczacý-Evhanýmý, Çivril/Ömerli'den,
Çevak kurucularýndan ÝSMAÝL ÖZCAN'ýn kýzý,
Çevak üyesi HÜSEYÝN EREN ile evli,
3 çocuklarý var