Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
 

Bilindiði gibi ÇEVAK ‘ýn merkezi Ýstanbul’dadýr. Ancak, vakfýn kurucularý Çivril’li ve kuruluþ amacý Çivril’e hizmet etmek olunca Çivril ile baðlantýlarýnýn çok iyi olmasý gerektiði ortatadýr. Ýþte bu düþünceyle Çevak’ýn tek þubesi Çivril’de açýlmýþtýr.


Çivril þubesi;

-Vakfýn Çivril idaresi ile irtibatýný saðlamakta,
-Burs verilecek öðrencilerin seçimini yapmakta,
-Burs baðýþý verecek Çivrillilerin baðýþlarýný almakta,
-Çivril’de gerçekleþtirilen, “Baþarý Ödülleri”, “Kompozisyon Yarýþý”, “Bilgi “Yarýþý” gibi faaliyetlerin organizasyonunu yapmakta,
-Vakfýn Tüm Çivrilli tarafýndan tanýnýp benimsenmesi için çaba harcamaktadýr.

Týpký vakýf kurucularý gibi amaçlarý sadece Çivril’e ve Çivrilli’ye hizmet etmek olan þube görevlileri, bu hizmetlerini hiçbir karþýlýk almaksýzýn yerine getirmektedirler. Yegane beklentileri, vakýf hizmetlerinden yararlananlarýn mutluluðunu görmekten ibarettir.

Her birinin Çivril halký arasýnda son derece yüksek sevgi, saygý ve itibar sahibi olmasý da vakfa olan güveni pekiþtirmektedir. Yaptýklarý için minnettarýz.

ÇÝVRÝL'DEKÝ ÇEVAKLI KADINLAR:

Týpký Ýstanbul’daki Çevak’lý Hanýmlar gibi Çivril’de de Çevak için çalýþan bir gurup haným kardeþimiz vardýr.
Sayýn GÖNÜL KOÇAN’ýn öncülüðündeki bu kardeþlerimiz de kendi imkanlarý dahilinde Çivril’de gerçekleþtirdikleri sosyal ve kültürel faaliyetlerle Çevak’ýn tanýtýmýný yapmakta ve maddi katkýlar oluþturmaktadýrlar.
Gayretlerini takdir ediyoruz.

 
     
     
  ÞUBE GÖREVLÝLERÝ  
     
 
Þube Baþkaný- Mahmut Sarýca

1948 doðumlu, emekli öðretmen,
Kendisi gibi emekli öðretmen olan FATMA SARICA (KAMER) ile evli, 2 çocuklarý var.
Aslen Çal'lý olmasýna raðmen Çivril'e ve Çivrilli'ye olan sevgisi bizlerden geri kalmayan Mahmut Sarýca, Çevak'a yaptýðý katkýlarla bunu kanýtlamaktadýr.

 
     
 
Yahya Çavdaroðlu

1930 doðumlu, Çivril/merkezden
Tüccar. Çivril’in en eski tüccarlarýndan olan Yahya Çavdaroðlu, daha genç yýllarýnda (kendisi hala gençtir) politika ile de uðraþmýþ, Çivril’e ve Çivrilli’ye deðerli hizmetleri olmuþtur.
Evli, 3 çocuðu var.