Skip Navigation Links
Kuruluþ Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilÞubesi
Kadýnlar Komitesi

 

Tarih
Coðrafya
Ekonomi
Eðitim
Saðlýk
Ulaþým
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Baþvuru Formu
Görüþleri Okuyun
Görüþ Yazýn
   
 


Ýlköðretim Eðitimi

Çivril Ýlçesi’nde, 7’si ilçe merkezinde, 15’i kasaba ve köylerde olmak üzere toplam 22 adet 8 yýllýk Ýlköðretim okulu vardýr.
Ayrýca, sadece 3. sýnýfa kadar öðretim görülen 9 adet de 3 sýnýflý ilköðretim okulu mevcuttur. Bu okullarda okuyanlar 3. sýnýftan sonra diðer 8 yýllýk okullara gitmektedirler.

Ýlçe Merkezindeki Ýlköðretim Okullarý

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
  30 Aðustos Ýlköðretim Okulu
75. Yýl Ýlköðretim Okulu
Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu
Ýsmail Özcan Ýlköðretim Okulu
Kadir Kameroðlu Ýlköðretim Okulu:
Neviþet Kameroðlu Ýlköðretim Okulu
Rasime Kameroðlu Ýlköðretim Okulu

Ýlçe Merkezinde Ýlk Yapýlan Ýlköðretim Okulu:
1923 Yýlýnda Öðretime baþlamýþ olan “30 Aðustos Ýlköðretim Okulu”dur .

Ýlçe Merkezi Dýþýndaki Ýlköðretim Okullarý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
  Çýtak - Kýralan Atatürk Ýlköðretim Okulu
Çýtak Ýlköðretim Okulu
Emirhisar Ýlköðretim Okulu
Gümüþsu ilköðretim Okulu
Gürpýnar Atatürk Ýlköðretim Okulu
Gürpýnar Ýstiklal Ýlköðretim Okulu
Irgýllý Ýlköðretim Okulu
Iþýklý Ýlköðretim Okulu
Karabedirler Ýlköðretim Okulu
Karayahþiler Ýlköðretim Okulu
Kýralan Ýlköðretim Okulu
Kýzýlcasöðüt Ýlköðretim Okulu
Kocayaka Ýlköðretim Okulu
Özdemirci Ýlköðretim Okulu
Yeþilyaka ilköðretim Okulu

Ýlçe Dýþýndaki Üç Sýnýflý Ýlköðretim Okullarý:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
  Beydilli B.S. Ýlköðretim Okulu
Beyköy B.S. Ýlköðretim Okulu
Cabar B.S. Ýlköðretim Okulu
Ýðdir B.S. Ýlköðretim Okulu
Karahacýlý B.S. Ýlköðretim Okulu
Koçak B.S. Ýlköðretim Okulu
Reþadiye B.S. Ýlköðretim Okulu
Yamanlar B.S. Ýlköðretim Okulu
Yahyallý B.S. Ýlköðretim Okulu

Tüm ilçe genelindeki ilköðretim öðrenci sayýsý: Kýz:3778 Erkek :4012 Toplam :7790

Lise Eðitimi

ÇÝVRÝL ÝLÇE MERKEZÝNDEKÝ LÝSELER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
  Çivril Lisesi +Çivril Süper Lisesi
Emine Özcan Anadolu Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi
Ýmama Hatip Lisesi + Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
Kadir Kameroðlu Kýz Meslek Lisesi
Keriman Kamer Ticaret Lisesi +Keriman Kamer Anadolu Ticaret Lisesi
Þevkiye Özel Anadolu Öðretmen Lisesi
ÝLÇE MERKEZÝ DIÞINDAKÝ LÝSELER:
1.
2.
  Gümüþsu Lisesi
Irgýllý Lisesi

TÜM ÝLÇE GENELÝNDEKÝ LÝSELERÝN ÖÐRENCÝ SAYISI: Kýz : 963 Erkek : 1356 Toplam : 2319

Halk Eðitim Çalýþmalarý

Halkeðitim Merkezi tarafýndan 2004-2005 Öðretim Yýlýnda Açýlan Kurslar Þunlardýr:
- Aerobik - Arýcýlýk - Bilgisayar Operatörü - Çiçekçilik
- Giyim - Kalorifer Ateþçisi - Makine Nakýþý - Mum Yapýmý

<<<